Korzyści z przystąpienia to m.in.

Certyfikaty wiarygodności
Dzięki przynależności do POF zrzeszone firmy mogą szybciej i taniej znaleźć wiarygodnego franczyzobiorcę. Do firm-członków zgłasza się więcej kandydatów – przekonuje ich renoma Certyfikatu Wiarygodności nadawanego przez POF franczyzodawcom po zweryfikowaniu zgodności ich umowy franczyzowej z Europejskim Kodeksem Etyki Udzielania Franczyzy.

Grupa samoszkoląca
POF organizuje dla menedżerów pracujących w firmach franczyzowych będących członkami POF unikalne warsztaty na temat sytuacji na rynku franczyzy, konstrukcji umowy franczyzowej i podręcznika operacyjnego. Dla członków organizowane są również szkolenia z tematyki ogólnobiznesowej (np. z wizerunku profesjonalisty, kontaktów z mediami) oraz dotyczące optymalizacji systemów franczyzowych (np. sposobów pozyskiwania franczyzobiorców).

Animator rynku
Zarząd i członkowie POF wypowiadają się często w mediach promując rynek franczyzy i marki franczyzowe, które reprezentują.

Mediator
Na prośbę franczyzodawcy POF może się podjąć mediacji między nim a franczyzobiorcą.

Giełda informacji
Na spotkaniach POF członkowie organizacji dzielą się doświadczeniami w zarządzaniu systemem franczyzowym oraz wiedzą o ciekawych lokalizacjach i nieciekawych franczyzobiorcach.

Dbanie o rynek franczyzy
Zarząd POF monitoruje sytuację na rynku i reaguje na wszelkie zagrożenia dla franczyzy. Organizacja przedstawiała instytucjom państwowym stanowiska dotyczące m.in. projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego, czy też projektu ustawy zakazującego działalności handlowej w niedzielę

Certyfikat dla najlepszych

Członkowie POF mogą otrzymać certyfikat, jeśli nieprzerwanie od dwóch lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa przynajmniej dwóch ich franczyzobiorców. Certyfikat jest znakiem jakości systemu i może służyć do jego promocji, szczególnie w przypadku poszukiwania nowych franczyzobiorców. Certyfikaty przyznaje Zarząd POF na podstawie informacji dostarczonych przez członka POF (m.in. umowa franczyzowa) oraz informacji z rynku (m.in. wizerunek systemu w mediach, relacje z franczyzobiorcami).

Przystąpienie do Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Do organizacji mogą przystąpić wszystkie firmy spełniające wymogi statutowe, czyli udzielające franczyzy i deklarujące przestrzeganie Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Aby przystąpić do POF, należy przesłać na adres organizacji (pocztą lub mailem) wypełnioną i podpisaną Deklarację przystąpienia do POF oraz Deklarację spełniania wymogów Statutu POF oraz wymogów Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. O przyjęciu do POF decyduje Zarząd Organizacji.

Członkowie Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Partnerzy Polskiej Organizacji Franczyzodawców