Statut Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Podstawowym celem i zadaniem Organizacji Franczyzodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego jak również wobec innych organów i organizacji, w tym, na forum międzynarodowym.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizacja pracodawców pod nazwą „Polska Organizacja Franczyzodawców”, zwana dalej „Organizacją”, jest dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej organizacją pracodawców-franczyzodawców, działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Organizacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Organizacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5

Organizacja może posługiwać się pieczęcią Organizacji jak również posiadać znak Organizacji oraz odznakę członkowską według wzorów, zatwierdzonych przez Zarząd Organizacji.

§ 6

Organizacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Realizując swoje cele Organizacja opiera się na społecznej pracy swoich członków. Organizacja może jednak zatrudniać niezależnych ekspertów jak również pracowników do prowadzenia spraw Organizacji lub w związku z działalnością Organizacji.

§ 8

Dla celów odróżnienia prowadzonej działalności w oparciu o franczyzę od innych systemów dystrybucji oraz rozróżnienia franczyzodawców od innych przedsiębiorców przyjmuje się, że cechami wyróżniającymi franczyzę, oprócz cech wskazanych w Kodeksie Etyki Udzielania Franczyzy są m.in.:

 1. trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący franczyzodawcę i franczyzobiorcę, z którego wynika obowiązek franczyzodawcy przekazywania franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy, i który nakłada na franczyzobiorcę obowiązek uiszczania na rzecz franczyzodawcy opłat franczyzowych, lub innych świadczeń, w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
 2. niezależność gospodarcza, prawna oraz organizacyjna franczyzobiorcy względem franczyzodawcy (czego odzwierciedleniem na gruncie polskiego systemu prawnego jest m.in. w przypadku działalności w ramach franczyzy adresowanej do konsumentów – posiadanie własnych kas rejestrujących).

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI

§ 9

 1. Podstawowym celem i zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego jak również wobec innych organów i organizacji, w tym, na forum międzynarodowym. Do zadań Organizacji należy również reprezentowanie interesów swoich członków wobec związków zawodowych pracowników.
 2. Do zadań Organizacji należy w szczególności:
  1. organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju działalności prowadzonej w formie franczyzy;
  2. wyrażanie opinii zrzeszonych członków w sprawach prawnej regulacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, funkcjonowania rynku finansowego i walutowego, handlu zagranicznego oraz wszelkich unormowań odnoszących się do franczyzy, a także inicjowanie i przygotowywanie własnych projektów i ocen w tym zakresie;
  3. opracowywanie i upowszechnianie standardów związanych z prowadzeniem działalności w oparciu o stosunek franczyzy;
  4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej, w szczególności działalności opartej na stosunku franczyzy;
  5. organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej opartej na stosunku franczyzy;
  6. pomaganie członkom w podnoszeniu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
  7. reprezentowanie zbiorowych interesów zrzeszonych członków wobec opinii publicznej i innych grup pracodawców jak również innych związków, organów i organizacji.

§ 10

 1. Organizacja realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
  1. podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania działalności prowadzonej w oparciu o stosunek franczyzy, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów, kongresów, narad, kursów, odczytów, wystaw, targów, pokazów i innych spotkań;
  2. organizowanie regularnej wymiany informacji, doświadczeń i myśli między członkami;
  3. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;
  4. uczestniczenie w prowadzeniu rokowań zbiorowych i w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach;
  5. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność na zasadzie franczyzy;
  6. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych;
  7. interweniowanie w przypadkach działania członków Organizacji niezgodnego z wiedzą, etyką zawodową i dobrymi obyczajami kupieckimi;
  8. wspieranie działalności wydawniczej popularyzującej franczyzę;
  9. przekazywanie informacji dostarczanych przez członków Organizacji;
  10. prowadzenie doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego na rzecz członków.
 2. Organizacja może realizować swoje cele i zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które realizują takie same cele i zadania.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkiem Organizacji może być osoba fizyczna lub prawna będąca pracodawcą, spełniająca wymogi Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, której istotnym przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie franczyzy, posiadająca minimum dwóch franczyzobiorców, a także mająca dobrą opinię i renomę na rynku franczyzy. W przypadku firmy posiadającej siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej wymagane jest posiadanie minimum dwóch franczyzobiorców w Polsce.

§ 12

 1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Organizacji po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego franczyzodawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w określonym regulaminie.
 2. Podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Organizacji winien złożyć deklarację członkowską wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym dokumentem stwierdzającym jego aktualny status prawny, zapłacić opłatę wstępną – tzw. „wpisowe”, oraz złożyć pisemne zobowiązanie do płacenia składki członkowskiej, jak również dopełnić wszystkich innych formalności przewidzianych w określonym regulaminie. Składka członkowska oraz opłata wstępna powinna być uregulowane w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wystawienia rachunku.

§ 13

 1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków franczyzodawcy, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Organizacji, wnioskodawcy przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji odmownej prawo złożenia, za pośrednictwem Zarządu, odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. Uchwala Walnego Zgromadzenia Członków uwzględniająca odwołanie zastępuje decyzję Zarządu w kwestii przyznania członkostwa.

§ 14

 1. Członek Organizacji będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, lub przez swego pełnoprawnie umocowanego pełnomocnika.
 2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Organizacji osoba fizyczna, uprawniona do reprezentowania danej osoby prawnej.

§ 15

Członkowie Organizacji mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do organów Organizacji (z wyłączeniem kandydatów na członków);
 2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Organizacji;
 3. korzystania z wszelkich form pomocy Organizacji.

§ 16

Obowiązkiem członka Organizacji jest:

 1. przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, niniejszego statutu, regulaminów oraz uchwał władz Organizacji;
 2. uczestniczenie w realizacji celów i zadań statutowych Organizacji;
 3. przestrzeganie zasad etyki i dobrych obyczajów kupieckich;
 4. działaniem i postawą dbanie o dobre imię Organizacji;
 5. regularne opłacanie składek członkowskich;
 6. udzielanie organom Organizacji, na ich żądanie, aktualnych informacji dotyczących systemu franczyzowego.

§ 17

Członkostwo w Organizacji ustaje w następujących przypadkach:

 1. skreślenia z listy członków dokonanego przez Zarząd, jeśli członek:
  1. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy lub przepisów prawa;
  2. uporczywie narusza obowiązki członka Organizacji;
  3. działa na szkodę Organizacji;
  4. dobrowolnie występuje z Organizacji;
  5. zaprzestał prowadzenia działalności franczyzowej lub rezygnował z działalności gospodarczej, albo też został wykreślony z właściwych rejestrów;
  6. zalega z opłaceniem składki członkowskiej przez okres co najmniej trzech miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia o zaleganiu z opłaceniem składek.
 2. likwidacji Organizacji lub jej rozwiązania w związku ze zmniejszeniem się liczby członków Organizacji poniżej ustawowo wymaganej.

§ 18

Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo do odwołania Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. Warunkiem nadania biegu złożonemu odwołaniu jest uregulowanie zaległych składek. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna

ROZDZIAŁ IV
CERTYFIKACJA

§ 19

 1. Zarząd przyznaje certyfikaty członkom Organizacji, którzy cieszą się dobrą opinią innych systemów franczyzowych oraz posiadają minimum dwóch franczyzobiorców nieprzerwanie działających w systemie franczyzodawcy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres minimum dwóch lat (przy czym kryterium prowadzenia działalności w sieci danego franczyzodawcy przez okres dwóch lat dotyczy obu biorców).
 2. Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku. Certyfikat może być przedłużany na kolejne roczne okresy na podstawie pozytywnych wyników audytu.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE ORGANIZACJI

§ 20

Władzami Organizacji są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;

§ 21

 1. Kadencja władz Organizacji trwa trzy lata.
 2. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, głosowanie tajne obowiązuje również przy odwoływaniu członków władz.
 3. Kandydatami do władz Organizacji mogą być członkowie Organizacji, osoby pełnoprawnie reprezentujące członków Organizacji oraz osoby reprezentujące podmioty zawodowo związane z działalnością franczyzową.
 4. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków kończącego kadencję, chyba że Walne Zgromadzenie członków podejmie wcześniej uchwałę o odwołaniu poszczególnych członków lub całego składu poszczególnych władz Organizacji.
 5. W wypadku ustąpienia członków władz lub powstania wakatu z innego powodu, poszczególne organy mają prawo powołania członków tymczasowych do uzupełnienia składu według następującego klucza: (i) członkowie Zarządu powoływani są przez Komisję Rewizyjną, (ii) członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Zarząd,. Liczba członków tymczasowych nie może przekroczyć 1/3, a w przypadku Komisji Rewizyjnej 1/2, liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie tymczasowi pełnią swoją funkcję do momentu wyboru nowych członków przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VI
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 22

 1. Walne Zgromadzenia Członków (określone w niniejszym statucie również jako „Walne Zgromadzenie”) jest najwyższą władzą Organizacji.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem decydującym – wyłącznie członkowie lub ich pełnomocni przedstawiciele.
 2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, oraz osoby zaproszone.

§ 24

 1. O ile niniejszy Statut nie przewiduje inaczej, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim wyznaczonym przez Zarząd terminie, w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie Członków może jednocześnie wyznaczyć drugi termin odbycia Walnego Zgromadzenia (dla sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim).
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków uważane będą za ważnie i skutecznie podjęte również bez odbywania Zgromadzenia jeżeli uchwała ta zostanie podjęta w formie pisemnej tzn. podpisana zostanie przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób upoważnionych do głosowania, lub, w przypadku większości kwalifikowanej – jeśli taka została zastrzeżona w niniejszym Statucie dla poszczególnych uchwał – odpowiedniej większości, z zastrzeżeniem, że projekt uchwały został doręczony wszystkim członkom na adres podany przez członka jako aktualny.

§ 25

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się co trzy lata, najpóźniej w czerwcu; w przypadku nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej, z odpowiednim zachowaniem niżej określonych zasad.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Organizacji listami poleconymi, wysłanymi najpóźniej na 21 dni przed terminem planowanego zgromadzenia.
 3. Ewentualne wnioski członków w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad powinny wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. W przypadku uzupełnienia porządku obrad w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd wysyła członkom listem poleconym uzupełniony porządek obrad co najmniej 7 dni przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, gdy wniosek o uzupełnienie porządku obrad uzyska poparcie większości 3/4, przy obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków Organizacji.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Organizacji.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
 3. Postanowienia paragrafu 27 ust.: 2-5 stosuje się odpowiednio.

§ 27

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu należy:

 1. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Regulaminu Członkostwa w Organizacji jak również zmian tych regulaminów;
 2. wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Organizacji;
 3. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Organizacji do innych organizacji.

ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD

§ 28

 1. Zarząd składa się z 5 – 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes, wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 4. Członkowie Zarządu za swą działalność nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 29

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Organizacji.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie w formie uchwał wszelkich decyzji nie zastrzeżonych Statutem dla innych władz Organizacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Organizacji i działanie w jej imieniu w stosunkach z osobami trzecimi;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i przedkładanie sprawozdań z ich realizacją;
  3. kierowanie działalnością Organizacji zgodnie z postanowieniami Statutu i prowadzenie bieżących spraw Organizacji;
  4. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie sekcji specjalistycznych a także ustalanie ich regulaminów;
  5. prowadzenie ewidencji członków Organizacji, przyjmowanie nowych członków;
  6. wykluczanie członków Organizacji;
  7. przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe oraz działalność w ramach Organizacji;
  8. zarządzanie majątkiem finansowym Organizacji;
  9. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie dla nich porządku obrad;
  10. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Organizacji;
  11. nadawanie certyfikatów członkom Organizacji spełniającym kryteria określone w Statucie Organizacji;
  12. przygotowywanie propozycji rocznego budżetu Organizacji;
  13. określanie wysokości składki jednorazowej (wpisowego) i składek stałych (członkowskich), po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej;
  14. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez Organizację oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach gospodarczych, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności zwykłej większości głosów. Uchwały mogą być podejmowane w formie pisemnej, bez konieczności odbywania zebrania Zarządu.
 5. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 30

W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organami pomocniczymi Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

ROZDZIAŁ VIII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Organizacji.

§ 32

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu należy:
  1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Organizacji;
  2. przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie wyjaśnień dotyczących bieżącej działalności Organizacji;
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Organizacji wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
  4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków;
  5. zatwierdzanie propozycji Zarządu rocznego budżetu Organizacji i przyjmowanie wykonania budżetu;
  6. podejmowanie decyzji w sprawie zobowiązań długookresowych (ponad jeden rok) oraz zatwierdzanie preliminarza budżetowego;
  7. zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są jednogłośnie. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane pisemnie, bez konieczności odbywania zebrania.

ROZDZIAŁ IX
SPOSÓB REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU ORGANIZACJI

§ 33

Do reprezentowania Organizacji w stosunkach z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem wynikającym z treści paragrafu 34 Statutu, uprawnieni są:

 1. Prezes Zarządu i Wiceprezes – samodzielnie.
 2. Dwaj członkowie Zarządu – łącznie.

§ 34

W odniesieniu do zobowiązań finansowych powyższe upoważnienie do działania w imieniu Organizacji odnosi się wyłącznie do czynności zwykłego zarządu w prowadzeniu bieżących spraw Organizacji. Każdorazowa czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, której wynikiem może być zobowiązanie, którego łączna wartość przekroczy 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ X
GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK ORGANIZACJI

§ 35

Majątek Organizacji powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności, środków pochodzących z ofiarności publicznej, sponsoringu;
 3. z wpływów z działalności statutowej;
 4. dotacji, subwencji, udziałów, dochodów z majątku Organizacji, lokat;
 5. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 36

 1. Dla realizacji celów statutowych Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód Organizacji, w tym z działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizację, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Organizacji.
 3. Dochód z każdego roku obrachunkowego jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
 4. Organizacja nie zaciąga ani nie udziela pożyczek ani kredytów.

§ 37

 1. W celu zapewnienia środków finansowych koniecznych dla realizacji konkretnego zamierzenia (np. utworzenie strony internetowej Organizacji, zorganizowania konferencji, sympozjum, zjazdu, kongresu lub targów, wydanie publikacji, opłacenie składek członkowskich organizacji, do których przystąpi Organizacja, itp.), uchwałą Zarządu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, powołuje się fundusz specjalny w wysokości adekwatnej do planowanego zamierzenia.
 2. Fundusz specjalny powstaje z wpłat członków organizacji oraz środków finansowych uzyskanych na realizację planowanego zamierzenia od osób trzecich i jest własnością Organizacji. Sposób jego wykorzystania i rozliczenia określa uchwala Zarządu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
 3. Wpłaty na fundusz specjalny nie zastępują składek członkowskich, których wysokość, zarówno składki jednorazowej (wpisowego) jak i składek stałych, określana jest corocznie przez Walne Zgromadzenie.

§ 38

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Organizacji, zasady obliczania składek a także terminy ich wpłat określają uchwały Zarządu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, a także regulamin uchwalony przez Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 39

Rokiem rozrachunkowym Organizacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ XI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA ORGANIZACJI

§ 40

Organizacja może zostać rozwiązana w następujących przypadkach:

 1. obniżenia liczby członków Organizacji poniżej przewidzianej przepisami prawa, lub
 2. podjęcia uchwały o likwidacji Organizacji.

§ 41

 1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji Organizacji może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 3/4 członków.
 2. W przypadku nie zebrania właściwego quorum, Zgromadzenie w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Organizacji powinno zostać zwołane powtórnie nie później niż 30 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia; przy powtórnym zwołaniu, uchwała o której mowa w ust. l może być podjęta większością 2/3 głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 42

 1. W razie likwidacji Organizacji, majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przeznaczony zostanie na cele społeczne, które skonkretyzowane zostaną w uchwale Walnego Zgromadzenia określającej sposób likwidacji.
 2. Likwidatorami Organizacji będą członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia wyznaczeni zostaną pełnomocnicy Organizacji do spraw likwidacji Organizacji.
 3. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy złożą Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie likwidacyjne i po jego zatwierdzeniu złożą do właściwego organu wniosek o wykreślenie Organizacji z rejestru.

§ 43

Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, należy to rozumieć jako odwołanie się do aktualnie obowiązującego Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy Europejskiej Federacji Franczyzy (European Code of Ethics for Franchising of the European Franchise Federation).